📢 ข่าว ประชาสัมพันธ์ วพบ.นครราชสีมา

ข่าวปี 2566

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 -Oct 21, 2023 02:05:15 PM

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 -Oct 16, 2023 05:11:45 PM

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้าสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 -Oct 15, 2023 02:11:05 PM

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 -Oct 12, 2023 01:55:25 PM

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา หลักสูตร : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 - Sep 19, 2023 01:19:35 PM

ประกาศจากงานทรัพยากรบุคคล - Jan 17, 2023 11:29:56 AM

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาลเพื่อพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการสร้างสุขภาวะชุมชน - Aug 2, 2022 11:39:50 AM

ข่าวเก่า


การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลสาสตรบัณฑิต ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 (การับตรงจากพื้นที่) - Dec 21, 2017 7:29:56 AM

รับสมัครผู้เข้าอบรมโครงการอบรมข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 2 - Feb 23, 2018 7:35:54 AM

ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับตรง ปีการศึกษา 2561 สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา - Feb 23, 2018 7:55:35 AM

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการอบรมข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 2 - Feb 23, 2018 9:27:36 AM

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เขาศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของสถาบันพระบรมราชชนก ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561 (ผู้ที่ชำระค่าบำรุงการศึกษาแล้ว) - Feb 26, 2018 11:21:33 AM

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 2 ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข - Feb 28, 2018 8:30:6 AM

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ระบบรับตรง รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 - Mar 06, 2018 4:46:6 AM

รายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 - Apr 05, 2018 7:48:27 AM

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2561 (การรับแบบ Admission) ตั้งแต่วันที่ 5-17 เมษายน 2561 - Apr 05, 2018 8:25:51 AM

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ประจำปีการศึกษา 2561 (การรับแบบ Admissions) - Apr 30, 2018 8:2:27 AM

ขอเรียนเชิญเพื่อเป็นเกียรติเข้าร่วม "พิธีเปิดอาคารอเนกคุณ" วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.09 น. ณ อาคารอเนกคุณ - May 04, 2018 3:27:45 AM

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับแบบ Admissions และชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 - May 08, 2018 9:2:33 AM

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย [ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 2 ] ระบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2561 - May 18, 2018 7:13:15 AM

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับแบบ Admissions ประมวลผลรอบที่ 2 และชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 - May 26, 2018 12:10:17 PM

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับแบบ Admissions ประมวลผลรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 - Jun 01, 2018 8:4:7 AM

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย [ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 3 ] ระบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2561 - Jun 04, 2018 6:12:2 AM

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับแบบ Admissions ประมวลผลรอบที่ 3 และชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 - Jun 12, 2018 2:44:38 AM

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับแบบ Admissions ประมวลผลรอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 - Jun 15, 2018 2:15:37 AM

การรายงานตัวและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 - Jun 15, 2018 11:53:53 AM

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย [ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 4 ] ระบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2561 - Jun 18, 2018 4:16:30 AM

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย [ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 5 ] ระบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2561 - Jul 02, 2018 6:13:22 AM

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก รอบการรับตรงอิสระ - Jul 12, 2018 4:59:50 AM

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย รอบรับอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561 - Aug 03, 2018 1:59:42 AM

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับตรงอิสระ และชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 - Aug 10, 2018 4:2:40 AM

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ พร้อมรายงานตัว เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561 - Aug 14, 2018 9:52:7 AM

ขอเรียนเชิญร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของ ดร.ปัทมา แคนยุกต์ ณ ศูนย์ประชุม โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท - Sep 27, 2018 3:39:47 AM

ขอเชิญเข้าร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  จากเครือข่ายวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่  5 – 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมชวนชม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา - Oct 25, 2018 3:3:59 AM

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและยื่นผลการตรวจร่างกาย (การรับตรงจากพื้นที่) ประจำปีการศึกษา 2562 - Jan 07, 2019 1:45:4 PM

รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบรับตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 [สถานศึกษา วพบ นครราชสีมา] - Jan 16, 2019 9:34:40 AM

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และชำระเงินบำรุงการศึกษา [การรับตรงจากพื้นที่] ประจำปีการศึกษา 2562 [เพิ่มเติม] - Jan 18, 2019 5:47:18 AM

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบรับตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 [สถานศึกษา วพบ นครราชสีมา] เพิ่มเติม - Jan 24, 2019 2:31:7 AM

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562 - Feb 11, 2019 9:27:3 AM

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 ชำระเงินบำรุงการศึกษา [การรับตรง ] ประจำปีการศึกษา 2562 - Feb 15, 2019 5:45:42 AM

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 [การรับตรง] ประจำปีการศึกษา 2562 - Feb 22, 2019 4:0:54 AM

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 และสำรอง [การรับตรง] ประจำปีการศึกษา 2562 - Mar 04, 2019 6:47:12 AM

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 และชำระเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 - Mar 06, 2019 10:35:8 AM

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 [การรับตรง] ประจำปีการศึกษา 2562 - Mar 12, 2019 10:4:19 AM

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 1 [การรับแบบ Admissions] ประจำปีการศึกษา 2562 - Apr 24, 2019 10:43:41 AM

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา รอบที่ 1 ประจำปีการศีกษา 2562 [ การรับแบบ Admissions ] - May 02, 2019 6:27:26 AM

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 ประจำปีการศีกษา 2562 [ การรับแบบ Admissions ] - May 09, 2019 4:32:41 AM

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ผลตรวจร่างกาย และสัมภาษณ์ รอบที่ 2 [การรับแบบ Admissions] ประจำปีการศึกษา 2562 - May 09, 2019 4:37:49 AM

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา รอบที่ 2 ประจำปีการศีกษา 2562 [ การรับแบบ Admissions ] - May 21, 2019 2:30:2 AM

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ผลตรวจร่างกาย และสัมภาษณ์ รอบที่ 3 [การรับแบบ Admissions] ประจำปีการศึกษา 2562 - May 29, 2019 1:55:11 AM

การรายงานตัวและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 - Jun 07, 2019 12:19:54 PM

ประกาศการรับนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562 - Jun 11, 2019 6:18:59 AM

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบการรับอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562 - Jun 25, 2019 5:12:54 AM

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่น ผลการตรวจร่างกาย การรับรอบอิสระ ปีการศึกษา 2562 - Jun 30, 2019 10:43:29 AM

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา รอบการรับอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562 - Jul 08, 2019 2:59:35 AM

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นผลตรวจร่างกาย รอบรับตรงอิสระ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2562 - Jul 19, 2019 8:26:43 AM

กำหนดจัดงานเกษียณอายุราชการ วพบ.นครราชสีมา ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562  เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา - Sep 24, 2019 11:14:59 AM

ท่านผู้อำนวยการ ดร.พรฤดี นิธิรัตน์ ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 - Sep 29, 2019 4:39:28 PM

กำหนดการ กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 - Oct 18, 2019 7:7:13 AM

“The STIKES-BCN Exchange Program: Visiting & Sharing Experience” November 6th -  9th,  2019 - Nov 06, 2019 5:19:8 AM

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจเอกสาร รอบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563 - Jan 30, 2020 4:35:56 AM

ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก - Feb 11, 2020 11:12:17 AM

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563 - Feb 12, 2020 5:51:59 AM

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563 - Mar 03, 2020 4:49:46 AM

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 - Mar 03, 2020 6:54:31 PM

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ส่งผลตรวจร่างกาย และสัมภาษณ์ [สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร] ประจำปีการศึกษา 2563 - Mar 08, 2020 4:27:55 PM

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียน รอบคัดตรงจากพื้นที่ [รอบเพิ่มเติม] ประจำปีการศึกษา 2563 - Mar 13, 2020 4:22:24 AM

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร - Mar 13, 2020 4:25:51 AM

คำสั่ง เรื่อง ปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ถึง 12 เมษายน 2563 - Mar 22, 2020 8:16:8 AM

เรียน ผู้ปกครองนักศึกษาทุกท่าน ขอแจ้งข่าวการจัดการสถานศึกษาตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 - Mar 27, 2020 9:13:47 AM

คำสั่ง เลื่อนปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว - Apr 09, 2020 11:45:59 AM

สารจากคณะผู้บริหาร สถาบันพระบรมราชชนก ถึงผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 - Apr 17, 2020 9:37:7 AM

พระราชบัญญัติ สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.2562 - Apr 29, 2020 9:38:50 AM

คำสั่ง ขยายระยะเวลาปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 - Apr 30, 2020 4:49:28 PM

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 [รอบการรับแบบ Admissions] และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน - May 08, 2020 3:14:25 AM

การรายงานตัวและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 - Jun 02, 2020 5:36:37 PM

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563 - Jul 21, 2020 7:1:52 AM

ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าศึกษา รอบการรับตรงอิสระ (เรียกเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2563 - Jul 22, 2020 10:10:22 AM

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี 2563 - Jul 24, 2020 10:27:0 AM

ขอเชิญเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ชาวKNCทุกท่าน รับชมวิดีโอเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ออนไลน์ - Jul 29, 2020 9:25:10 AM

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี 2563 - Jul 31, 2020 11:40:16 AM

ประกาศเชิดชูเกียรติ อาจารย์ผู้มีผลงานวิชาการ นำเสนอ/ตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปี พ.ศ.2563 - Oct 05, 2020 10:28:29 AM

ประกาศ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 - Jan 04, 2021 11:15:23 AM

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564 - Jan 26, 2021 8:30:29 AM

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา - Jan 29, 2021 2:48:19 AM

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่2 โควตาบุคคลทั่วไป - Feb 15, 2021 8:18:46 AM

ประกาศรายชื่อ  ผู้ผ่านการสอบและคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่2 (โควตาบุคคลทั่วไป) - Feb 19, 2021 3:24:34 AM

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 ประจำปี 2564 - Feb 24, 2021 8:25:10 AM

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564 - Feb 25, 2021 3:17:50 AM

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2564 - Mar 08, 2021 10:26:54 AM

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (เพิ่มเติม) รอบรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564 - Mar 16, 2021 9:40:26 AM

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงจากพื้นที่ (รอบเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2564 - Apr 05, 2021 7:35:51 AM

รับสมัครนักศึกษา รอบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 28 เม.ย ถึง 4 พ.ค 2564 - Apr 07, 2021 7:29:11 AM

ประกาศ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019 (COVID-19)สำหรับบุคลากรและนักศึกษาที่มาจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม และการจัดกิจกรรมต่างๆ - Apr 09, 2021 8:47:16 AM

แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากร ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2564 - Apr 23, 2021 8:51:16 AM

แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากร ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2564 - Apr 27, 2021 10:47:36 AM

แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากร ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 - May 06, 2021 5:1:8 PM

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับแบบ Admissions ปีการศึกษา 2564 - May 31, 2021 11:30:17 AM

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2564 - Jun 15, 2021 2:53:3 AM

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ การรับแบบ Admissions ปีการศึกษา 2564 - Jun 22, 2021 10:32:51 AM

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับแบบ Admissions ปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) - Jun 29, 2021 3:55:14 AM

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับแบบ Admissions ปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) - Jul 07, 2021 8:42:13 AM

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2564 [รอบเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และรอบเพิ่มเติมครั้งที่ 2] - Jul 09, 2021 10:50:12 AM

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับแบบ Admissions ปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2) - Jul 19, 2021 10:43:25 AM

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับตรงอิสระ [ผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย] ปีการศึกษา 2564 - Jul 23, 2021 11:20:39 AM