วิสัยทัศน์ พันธกิจ

💠วิสัยทัศน์💠

" สถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำ ในการสร้างผู้นำ องค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านสุขภาพ มุ่งสู่สุขภาวะชุมชน "

💠พันธกิจ💠

1.ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและอัตลักษณ์บัณฑิต

2.วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาลและสุขภาพ

3.บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสุขภาวะชุมชน

4.ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

5.บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรสมรรถนะสูง

03 อำนาจหน้าที่.pdf