คณะผู้บริหารผศ.ดร.นิสากร วิบูลชัย

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

📧 อีเมล : nisakorn@knc.ac.th

☎️ โทร : 044-243-020 ต่อ 101
อาจารย์ รสสุคนธ์ พิไชยแพทย์

รองผู้อำนวยการ

ด้านบริหารและยุทธศาสตร์

📧 อีเมล : rossukhon@knc.ac.th

☎️ โทร : 044-243-020 ต่อ 106

อาจารย์ วิจิตรา นวนันทวงศ์

รองผู้อำนวยการ

ด้านวิชาการ

📧 อีเมล : wichitra@knc.ac.th

☎️ โทร : 044-243-020 ต่อ 105

อาจารย์ จงกลณี ตุ้ยเจริญ

รองผู้อำนวยการ

ด้านวิจัยและบริการวิชาการ

📧 อีเมล: jongkolnee@knc.ac.th

☎️ โทร : 044-243-020 ต่อ 305

อาจารย์ อิสราวรรณ สนธิภูมาศ

รองผู้อำนวยการ

ด้านกิจการนักศึกษา

📧 อีเมล : issarawan@knc.ac.th

☎️ โทร : 044-243-020 ต่อ 104