ระบบสารสนเทศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

ระบบสารสนเทศ : ด้านบริหารและยุทธศาสตร์

ระบบสารสนเทศ : ด้านวิชาการ

ระบบสารสนเทศ : ด้านวิจัย บริการวิชาการ

ระบบสารสนเทศ : ด้านกิจการนักศึกษา