อัตลักษณ์บัณฑิต

💠อัตลักษณ์บัณฑิต💠

" วินัย หน้าที่ สามัคคี เสียสละ สัจจะ กตเวที มีจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ "