📢 โครงการ/อบรม/ประชุม/สัมมนา

โครงการประชุมวิชาการ การพัฒนาสมรรถนะในการจัดทำและเผยแพร่ผลงานวิชาการ -Nov 28, 2023 03:14:32 PM

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 15 -Dec 07, 2023 11:14:32 AM

ประชุมวิชาการบทบาทพยาบาล : มิติใหม่กับภาวะสุขภาพชุมชนในยุคปัจจุบัน -May 27, 2023 02:19:10 PM

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 14 -Jan 5, 2023 11:39:50 AM

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "ความก้าวหน้า สมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติยุคใหม่หลังโควิด 19" ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2566 - Dec 14, 2022 11:39:50 AM


ข่าวเก่า

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา 5 รอบ - Nov 03, 2017 4:5:32 AM

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เปิดรับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 11 - Dec 21, 2017 6:41:41 AM

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาคุณภาพพยาบาล สู่คุณภาพชีวิตผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว” วันที่ 4-6 กรกฏาคม 2561 - Mar 06, 2018 8:40:40 AM

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพยาบาลวิกฤตฉุกเฉินในภาวะหัวใจขาดเลือด" วันที่ 18-20 กรกฏาคม 2561 - Mar 06, 2018 8:43:24 AM

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 3 วันที่ 27 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ จังหวัดนครราชสีมา - May 09, 2018 3:55:54 AM

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการอบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 3 - May 24, 2018 6:52:2 AM

ขอเชิญประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป เรื่อง การใช้ยาและรักษาเบื้องต้นในเวชปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมสีมาธานี - Jun 21, 2018 4:7:14 AM

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 8 วันที่ 17 - 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมสบายโฮเทล จังหวัดนครราชสีมา - Nov 07, 2018 9:21:51 AM

โครงการอบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 16-22 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมสบายโฮเทล - Nov 28, 2018 3:55:23 AM

โครงการอบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 13-19 มกราคม 2562 ณ โรงแรมสบายโฮเทล - Nov 28, 2018 7:9:23 AM

โครงการอบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 17 - 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมสบายโฮเทล - Feb 04, 2019 8:47:28 AM

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น สาขาสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง ระหว่างวันที่ 1-19 เมษายน 2562 - Mar 27, 2019 5:27:15 AM

ขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจสมัครเข้าร่วม ประชุมวิชาการฟื้นฟูการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป เรื่อง วิทยาการก้าวหน้าในการพยาบาลเวชปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสบาย โฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา - Apr 10, 2019 10:1:56 AM

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 9 วันที่ 25-31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสบายโฮเทล จังหวัดนครราชสีมา - Apr 19, 2019 11:1:9 AM

ขอเชิญ พยาบาลและผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ “พัฒนาการเด็กในยุคดิจิตอล”ระหว่างวันทึ่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะอิมพีเรียล นครราชสีมา - Apr 26, 2019 12:1:47 PM

อบรมโครงการ พัฒนาศักยภาพทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) "ภาวะการนำร่วม การบูรณาการและการมีส่วนร่วม" รุ่นที่ ๑ - Aug 16, 2019 8:50:47 AM

อบรมโครงการ พัฒนาศักยภาพทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) "ภาวะการนำร่วม การบูรณาการและการมีส่วนร่วม" รุ่นที่ ๒ - Aug 23, 2019 6:36:36 AM

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 10 วันที่ 15-22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมสบายโฮเทล จังหวัดนครราชสีมา - Sep 11, 2019 6:49:32 AM

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 11 วันที่ 29 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมสบายโฮเทล จังหวัดนครราชสีมา - Sep 11, 2019 6:50:43 AM

รับสมัครเข้ารับอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 11/2563 - Dec 06, 2019 11:30:41 AM

โครงการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 11 - Jan 21, 2020 10:47:1 AM

โครงการประชุมวิชาการฟื้นฟูการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป  เรื่อง วิทยาการก้าวหน้าในการพยาบาลเวชปฏิบัติ - Feb 12, 2020 11:22:51 AM

โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 12 ( Update27-1-64 ) - Dec 17, 2020 11:26:37 AM

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 12 - Apr 02, 2021 3:49:36 AM

ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม และขอแจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดอบรม โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 12 - Apr 30, 2021 6:20:53 AM

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรการอบรมระยะสั้นทางการพยาบาล : การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (หลักสูตร 1 เดือน) ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2564 - 11 กันยายน 2564 - Aug 10, 2021 11:14:13 AM