ประวัติวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

"ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา"


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ตั้งอยู่ที่ 177 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2497 โดยดำริของพันโทนายแพทย์หลวงนิตย์   เวชวิศิษฐ์ อธิบดีกรมการแพทย์ขณะนั้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรทางการพยาบาลให้มีจำนวนเพียงพอกับความต้องการของสังคม มีนายแพทย์น่วม เศรษฐจันทร เป็นผู้อำนวยการฯ ท่านแรกเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2498 โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนผดุงครรภ์ และอนามัย นครราชสีมา นับเป็นโรงเรียนพยาบาลแห่งที่ 3 ของกระทรวงสาธารณสุข

 ปี พ.ศ.2517 กระทรวงสาธารณสุขได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน โรงเรียนพยาบาลฯ จึงเข้าไปสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล สำนักปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อความเป็นเอกภาพในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสุขภาพ  

วิทยาลัยฯ จึงได้เข้าสังกัดสถาบันพัฒนากำลังคน   ด้านสาธารณสุขซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น  สถาบันพระบรมราชชนก 


ปี พ.ศ. 2537 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  พระราชทานนามใหม่ว่า  “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครราชสีมา” นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  โดยวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง และได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาขอนแก่น      รับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครราชสีมาเข้าเป็นสถาบันสมทบในปีพุทธศักราช 2540 ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยฯจึงมีศักดิ์และสิทธิในปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกประการ


พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่า ด้วยสถาบันพระบรมราชชนกจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 ขึ้นไว้  และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136 ตอนที่43ก  วันที่ 5 เมษายน 2562 ให้ สถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของกระทรวงสาธารณสุขแห่งแรก มีสถานะเป็นนิติบุคคล มีภารกิจหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพ และเป็นสถานศึกษาเฉพาะทางด้านสุขภาพที่ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านการพยาบาล การสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์  และให้วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีฐานะเป็นวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้