การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แบบตรวจการเปิดข้อมูล สาธารณะ ( Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT )

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล 

และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

O1. โครงสร้าง

O2. ข้อมูลผู้บริหาร

O3. อำนาจหน้าที่

O4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2565

O5. ข้อมูลติดต่อ

O6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7. ข่าวประชาสัมพันธ์

O8. Q&A

O9. Social Network

O10. แผนดำเนินงานประจำปี 2565

O11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน

O12. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

O13. คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่

O14. คู่มือการให้บริการสำหรับผู้รับบริการเช่น ผู้ปกครอง นักศึกษา ร้านค้า ผู้มาติดต่อ

O15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

O16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2564

O17. E-Service

O18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565

O19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564

O21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565

O22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564

O25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565

O26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565

O27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565

O28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564

O29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก ปี พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

O34. นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ดำเนินการโดยผู้บริหาร สูงสุดคนปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2565

O35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี พ.ศ. 2565

O36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565

O37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ปี พ.ศ. 2565

O39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. 2565

O40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564

O42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในวิทยาลัย ปี พ.ศ.2564

O43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน วิทยาลัย ปี พ.ศ. 2565