แนวปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

กลุ่ม Back office พกส.

กลุ่ม Back office ลูกจ้างชั่วคราว

กลุ่ม Back office ลูกจ้างเหมาบริการ