แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562


รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561


รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561