แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561


รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561