การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

แบบตรวจการเปิดข้อมูล สาธารณะ ( Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT )
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล 
และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
O8. Q&A
O15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
O16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2564
O17. E-Service
O23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564
O25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565
O26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565
O28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
O29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก ปี พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

O35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี พ.ศ. 2565
O38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ปี พ.ศ. 2565
O39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. 2565
O40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564
O42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในวิทยาลัย ปี พ.ศ.2564
O43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน วิทยาลัย ปี พ.ศ. 2565