รายละเอียดโครงการ

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จะดำเนินการจัดโครงการอบรมข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่  25-31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสบายโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มเป้าหมายคือข้าราชการใหม่ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในเขตนครชัยบุรินทร์และข้าราชการใหม่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนบรรจุใหม่ให้มีความรู้ความสามารถ มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ ปลูกฝังปรัชญา คุณธรรมและจริยธรรมการเป็นข้าราชการที่ดี และเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จึงขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านสมัครเข้ารับการอบรม ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://tn.knc.ac.th ค่าลงทะเบียนท่านละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 301-1-06732-5 ชื่อบัญชีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้จาก http://www.knc.ac.th


กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
โทรศัพท์ 0 4424 3020 ต่อ 115,305
โทรสาร 0 4424  7122