ขั้นตอนการสมัคร

1. ขั้นตอนการสมัคร (กรณีผู้เข้ารับการอบรมดำเนินการเอง)
1.1 ขอให้ผู้สมัครเข้ารับการอบรมสแกน QR Code เพื่อสมัคร หรือเข้าไปสมัครออนไลน์ที่ http://tn.knc.ac.th กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน
1.2 โอนเงินค่าลงทะเบียนท่านละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 301-1-06732-5 ชื่อบัญชีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
1.3 ผู้สมัครเขียนชื่อนามสกุลในหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแนบไฟล์ในระบบรับสมัครออนไลน์ หรือส่งทางโทรสาร 0 4424  7122   E-mail: supisara@knc.ac.th หรือไลน์ ข้าราชการที่ดีรุ่นที่ 9
1.4 ขอให้ผู้สมัครเข้ารับการอบรมสแกน QR Code เพื่อสมัครเข้ากลุ่มไลน์ ข้าราชการที่ดีรุ่นที่ 9 เพื่อรับส่งเอกสารและรับทราบข้อมูลการประชาสัมพันธ์ (รออัพเดท QR Code)
1.5 ก่อนวันเดินทาง ทำบันทึกขออนุมัติเดินทางเพื่อเข้ารับการอบรม 
1.6 นำสำเนาหนังสือขออนุมัติเดินทาง หลักฐานการโอนเงินตัวจริงมาแสดงในวันรายงานตัว
1.7 หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงาน อาจารย์ศุภิสรา สุวรรณชาติ  มือถือ 094-5261942 คุณอัมภาพร นุ่นกลาง มือถือ 091-1370183 โทรศัพท์ 044-242397 ต่อ 115,305 ในวันและเวลาราชการ โทรสาร 0 4424  7122


2. ขั้นตอนการสมัคร (กรณีต้นสังกัดดำเนินการให้ผู้เข้ารับการอบรม)
2.1 งานทรัพยากรบุคคลสำรวจข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและยังไม่เคยเข้ารับการอบรม 
2.2 แจ้งให้ข้าราชการดังข้อ 2.1 สมัครเข้ารับการอบรมโดยสแกน QR Code หรือเข้าไปสมัครออนไลน์ที่ http://tn.knc.ac.th กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน
2.3 งานทรัพยากรบุคคลรวบรวมจัดทำเป็นบัญชีรายชื่อพร้อมโอนเงินค่าใช้จ่ายในการอบรมท่านละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 301-1-06732-5 ชื่อบัญชีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
2.4 งานทรัพยากรบุคคลจัดทำหนังสือส่งตัวผู้เข้ารับการอบรม พร้อมหลักฐานการโอนเงินส่งมายังวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ทางโทรสาร 0 4424  7122   E-mail: supisara@knc.ac.th หรือไลน์ ข้าราชการที่ดีรุ่นที่ 9
2.5 งานทรัพยากรบุคคลแจ้งให้ผู้สมัครสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ ข้าราชการที่ดีรุ่นที่ 9 เพื่อรับทราบข้อมูลประชาสัมพันธ์และรับส่งเอกสาร (รออัพเดท QR Code)
2.6 หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงาน อาจารย์ศุภิสรา สุวรรณชาติ  มือถือ 094-5261942   คุณอัมภาพร นุ่นกลาง มือถือ 091-1370183 โทรศัพท์ 044-242397 ต่อ 115,305 ในวันและเวลาราชการ โทรสาร 0 4424  7122