หน่วยงานภายใน

         https://sites.google.com/a/knc.ac.th/klum-ngan-xanwy-kar/home
     
https://sites.google.com/knc.ac.th/edus

       
  
https://sites.google.com/a/knc.ac.th/klum-ngan-wicay-laea-brikar-wichakar/     https://sites.google.com/a/knc.ac.th/klum-ngan-thanu-barung-silp-wathnthrrm-laea-kickar-naksuksa/  
        
        
 
http://110.164.66.211/ULIB6/     http://lab.knc.ac.th  

     
    
 
https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Jolbcnm/index    https://sites.google.com/a/knc.ac.th/klum-ngan-wicay-laea-brikar-wichakar/KM