บริการยืมหนังสือทางไปรษณีย์ในช่วงที่มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์


รายละเอียดและขั้นตอนการยืม
1. ค้นหาหนังสือที่นักศึกษาต้องการทางเว็บไซต์ห้องสมุดที่  http://libraryknc.knc.ac.th/
2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มออนไลน์ที่ (Login mail KNC) https://forms.gle/mbHQyouXqmuf9yXX7
3. ห้องสมุดจะดำเนินการจัดส่งหนังสือ ตามที่อยู่ที่ระบุในแบบฟอร์มทางไปรษณีย์ (ชำระค่าส่งปลายทาง) ให้ในวันและเวลาราชการ

เงื่อนไขการยืม
1. นักศึกษาสามารถยืมหนังสือได้คนละไม่เกิน 3 เล่ม
2. นักศึกษาต้องตรวจสอบสถานะของหนังสือในระบบห้องสมุดก่อนยืมทุกครั้ง สถานะ On Shelf แสดงว่าหนังสือสามารถยืมได้
3. ห้องสมุดจะจัดส่งหนังสือให้กับนักศึกษาตามลำดับข้อมูลในระบบ
4. กรณีที่นักศึกษายืมหนังสือครบ 3 เล่มแล้ว และต้องการยืมหนังสือเล่มอื่น นักศึกษาต้องจัดส่งหนังสือคืนห้องสมุดผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หลังจากห้องสมุดได้รับหนังสือคืนแล้วจึงจะสามารถยืมหนังสือใหม่ได้
5. นักศึกษาสามารถยืมหนังสือได้ จนกว่าวิทยาลัยจะเปิดทำการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามปกติ
6. นักศึกษาจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งหนังสือเองทุกกรณี

สอบถามเพิ่มเติมโทร 044-243-020 ต่อ 141 หรือ 089-845-2216