โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ในเขตสุขภาพที่ 9 
ระหว่างวันที่ 9- 20 กรกฎาคม 2561  
ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารอเนกคุณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

:: แบบประเมินวิทยากร Online ::