จองห้องประชุม และหอประชุม

ระเบียบและขั้นตอนการขอใช้ห้องประชุมhttps://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=a25jLmFjLnRofHdlYnxneDoxNGE2NGNhYjgyOGJiNmM0


https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=a25jLmFjLnRofHdlYnxneDo1Mjg0MDM4ZDM4NGE0NzA3