ระบบจองห้อง วพบ.นครราชสีมา


http://lerncenter.knc.ac.th/

https://drive.google.com/file/d/1OY5_TaC1Zm7MizYeb627pVBACnV0Xes0/view?usp=sharing

http://studioroom.knc.ac.th/


ห้องปฏิบัติการพยาบาลและห้องกายวิภาคศาสตร์


วิธีการใช้งานระบบ


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gmail.sakdithus.learningequipcenter