เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา โทร. 044-243-020 ต่อ 101

รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ โทร. 044-243-020 ต่อ 106 

 • งานบริหารทั่วไป โทร. 044-243-020 ต่อ 107 
 • งานธุรการและสารบรรณ โทร. 044-243-020 ต่อ 108 
 • งานการเงินและบัญชี โทร. 044-243-020 ต่อ 111 
 • งานพัสดุ โทร. 044-243-020 ต่อ 109 
 • งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม โทร. 044-243-020  
 • งานยานพาหนะ โทร. 044-243-020 ต่อ 211 
 • งานทรัพยากรบุคคล โทร. 044-243-020 ต่อ 110 
 • งานประชาสัมพันธ์ โทร. 044-243-020 ต่อ 100

รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ โทร. 044-243-020 ต่อ 105

 • ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ(ด้านอายุรศาสตร์) โทร. 044-243-020 ต่อ 202
 • ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ(ด้านศัลยศาสตร์) โทร. 044-243-020  ต่อ 124
 • ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น โทร. 044-243-020 ต่อ 208 
 • ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น โทร. 044-243-020 ต่อ 304 
 • ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช โทร. 044-243-020 ต่อ 303 
 • ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ โทร. 044-243-020 ต่อ 121
 • งานทะเบียนประมวลผลและการศึกษาทั่วไป โทร. 044-243-020 ต่อ 
  • การศึกษาทั่วไป ต่อ 394
  • ทะเบียนประมวลผล ต่อ 114

 รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ โทร. 044-243-020 ต่อ 305  ( เลขาฯ ต่อ 115 )

 • งานวิจัยผลงานวิชาการและการจัดการความรู้ โทร. 044-243-020 ต่อที่ 112 
 • งานบริการวิชาการและศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ โทร. 044-243-020 ต่อ 103 
 • งานวารสารและวิเทศสัมพันธ์ โทร.044-243-020 ต่อ 112 

 รองผู้อำนวยการกลุ่มทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา โทร. 044-243-020 ต่อ 104

 • งานพัฒนานักศึกษา โทร. 044-243-020 ต่อ 393
 • ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา โทร. 044-243-020 ต่อ 393 
 • งานสวัสดิการนักศึกษา โทร. 044-243-020 ต่อ 207 

รองผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ โทร. 044-243-020 ต่อ 102 

 • งานยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. 044-243-020 ต่อ 102
 • งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ โทร. 044-243-020 ต่อ 391
 • งานศูนย์การเรียนรู้ โทร. 044-243-020 ต่อ
  • ห้องสมุด 141
  • ห้องปฏิบัติการ 209
 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 044-243-020 ต่อ   
  • งานระบบสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์  392 ,131
  • งานโสตทัศนูปกรณ์ 142