เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา โทร. 044-243-020 ต่อ 101

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ โทร. 044-243-020 ต่อ 106 

 • งานบริหารทั่วไป โทร. 044-243-020 ต่อ 107 
 • งานธุรการและสารบรรณ โทร. 044-243-020 ต่อ 108 
 • งานการเงินและบัญชี โทร. 044-243-020 ต่อ 111 
 • งานพัสดุ โทร. 044-243-020 ต่อ 109 
 • งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม โทร. 044-243-020  
 • งานยานพาหนะ โทร. 044-243-020 ต่อ 211 
 • งานทรัพยากรบุคคล โทร. 044-243-020 ต่อ 110 
 • งานประชาสัมพันธ์ โทร. 044-243-020 ต่อ 100
 • งานยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง โทร. 044-243-020 ต่อ 102
 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ โทร. 044-243-020 ต่อ   
  • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ต่อ 392 ,131
  • งานโสตทัศนูปกรณ์ ต่อ 142

รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ โทร. 044-243-020 ต่อ 105

 • ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ(ด้านอายุรศาสตร์) โทร. 044-243-020 ต่อ 202
 • ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ(ด้านศัลยศาสตร์) โทร. 044-243-020  ต่อ 124
 • ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น โทร. 044-243-020 ต่อ 208 
 • ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น โทร. 044-243-020 ต่อ 304 
 • ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช โทร. 044-243-020 ต่อ 303 
 • ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ โทร. 044-243-020 ต่อ 121
 • งานทะเบียนประมวลผลและการศึกษาทั่วไป โทร. 044-243-020 ต่อ 
  • การศึกษาทั่วไป ต่อ 394
  • ทะเบียนประมวลผล ต่อ 400
 • งานห้องปฏิบัติการเรียนรู้ทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ โทร. 044-243-020 ต่อ  209
 • งานห้องสมุด โทร. 044-243-020 ต่อ 141

 รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ โทร. 044-243-020 ต่อ 305  (เลขาฯ ต่อ 115)

 • งานผลิตผลงานวิชาการ นวัตกรรม และการจัดการความรู้ โทร. 044-243-020 ต่อที่ 112 
 • งานบริการวิชาการ โทร. 044-243-020 ต่อ 103 
 • งานศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและชุมชนเข้มแข็ง โทร. 044-243-020 ต่อ 103
 • บรรณาธิการวารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล โทร.044-243-020 ต่อ 113 

 รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โทร. 044-243-020 ต่อ 104

 • งานพัฒนานักศึกษา โทร. 044-243-020 ต่อ 393
 • งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมพิเศษ โทร. 044-243-020 ต่อ 393 
 • งานปกครองและสวัสดิการนักศึกษา โทร. 044-243-020 ต่อ 207