โครงสร้างวิทยาลัยฯ

https://sites.google.com/a/knc.ac.th/web/about_knc/structureofbcnnr/structureofknc65_2.png


โครงสร้างการบริหาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
https://sites.google.com/a/knc.ac.th/web/about_knc/structureofbcnnr/manage_structure65_2.png